SHEMA ISRAEL (OYE ISRAEL)

1.88 min. | 4.8740587 user rating | 1095643 views

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.Oye, Israel: El Señor nuestro Dios, El Señor uno es. Dt 6:4

 1. «Слушай Израиль» — Эта молитва — символ веры в Единого Творца и безоговорочного принятия на себя полной Его власти. Тот, кто молится не в миньяне, начинает со слов: Эль мелех нээман. אל מלך נאמן Следующую фразу произносят в полный голос, прикрыв глаза правой рукой и думая о том, что в ней сформулирована наша готовность принять абсолютную власть Бога. Шма Исраэль, Адонай ЭлоэйнуАдонай эхад! שמע ישראל, יהוה אלהינו יהוה אחד (Шепотом): Барух шем квод малхуто лэ-олам ва-эд. Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем заповедь любить Бога. Вэ-аhавта эт Адонай Элоэха бэ-холь левавха у-вэ-холь нафшеха, у-вэ-холь меодэха. Вэ-айу а-дварим а-эле, ашер Анохи мецавха а-йом аль левавэха, вэ-шинантам ле-ванэха, вэ-дибарта бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрэх, у-вэ-шохбэха, у-вэ-кумэха, у-кшартам лэ-от аль ядэха, вэ-айу летотафот бейн эйнэха у-хтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך, ובכל נשפך, ובכל מאדך: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך: ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עינך: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך: Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем все заповеди и признаем постулат о награде и наказании. Вэ-hайа , им шамоа тишмэу эль мицвотай, ашер Анохи мецавэ этхэм а-йом лэа h ава эт Адонай элоэйхэм у-лэовдо бэ-холь левавхэм у-вэ-холь нафшехэм вэ-натати мтар арцехэм бэ-ито, йорэ у-малькош, вэ-асафта дганэха, вэ-тирошха, вэ-иц h арэха, вэ-натати эсэв бэ-садха ли-вэ h эмтеха вэ-ахалта вэ-савъата, ишамру лахэм пэн-ифтэ левавхэм вэ-сартэм ва-авадтэм элоhим ахэрим вэ-иштахавитэм лаэм, вэ-хара аф Адонай бахэм, вэ-ацар эт а-шамаим вэ-ло иhие матар, вэ-а-адама ло титэн эт йевула, ва-авадтэм мээра ме-аль а-арэц а-това ашер Адонай нотэн лахэм. Вэ-самтэм эт дварай эле аль левавхэм вэ-аль нафшэхэм у-кшартэм отам лэ-от алъ йедхэм вэ-айу лэ-тотафот бейн эйнэйхэм, вэ-лимадтэм отам эт бнейхэм лэдабэр бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрех у-вэ-шохбэха у-вэ-кумэха, ухтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. Лэ-маан ирбу йемэйхэм в-имэй внэйхэм аль hа-адама, ашер нишба Адонай ла-авотэйхэм латэт ла h эм к-имэй h а-шамайим аль ha -арэц. והיה , עם שמע תשמעו אל מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את יהוה אלהיהם ולעבדו, בכל לבבכם, ובכל נשפכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת: השמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחוויתם להם: וחרה אף יהוה בכם, ועצר את השמים, ולא יהיה מטר,והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם: ושמתם את דברי אלה, על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את ביכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתם בדרך, ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ: Перед тем, как начать читать следующий отрывок, следует взять кисти цицит, которые до сих пор были в левой руке, обеими руками и целовать их каждый раз при произнесении слова «кисти», а так же в конце этого отрывка. Произнося слова «посмотрев на которые», надо провести кисти перед глазами. Вайомер Адонай эль Моше лэмор, дабэр эль бнэй Исраэль вэ-амарта алэйhэм, вэ-асу лаhэм цицит аль канфэй вигдейэм лэ-доротам, вэ-натну аль цицит а-канаф птиль тхэлет, вэ-айа лахэм лэ-цицит у-рэитэм ото у-зхартэм эт коль мицвот Адонай ва-аситэм отам, вэ-ло татуру ахарэй левавхэм вэ-ахарэй эйнэйхэм, ашер атэм зоним ахарэй h эм, лэ-маан тизкэру ва-аситэм эт коль мицвотай, ви- h йитем кдошим лэ-элоэйхэм, Ани Адонай элоэйхэм, ашер оцейти этхэм миэрэц Мицраим ли h йот лахэм л-эло h им, Ани Адонай элоэйхэм. Эмет. ויאמר יהוה את משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ומרת אלהם, ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת, וראיתם אתו, וזכרתם את כל מצות יהוה , ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו, ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים לאלהיכם: אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני יהוה אלהיכם: אמת Молитва «Шма» Когда человек молится один, он произносит! Бог, Царь, которому мы вверяем себя! СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ: ГОСПОДЬ — БОГ НАШ, ГОСПОДЬ ОДИН! (Шёпотом): БЛАГОСЛОВЕННО СЛАВНОЕ ИМЯ ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ! ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ВСЕЙ ДУШОЮ СВОЕЙ, И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ, И БУДУТ ЭТИ СЛОВА, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДАЛ ТЕБЕ СЕГОДНЯ, В СЕРДЦЕ ТВОЕМ, И ПОВТОРЯЙ ИХ ДЕТЯМ СВОИМ, И ПРОИЗНОСИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, НАХОДЯСЬ В ДОРОГЕ, ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ; И ПОВЯЖИ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ СВОЮ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ НАД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, И НАПИШИ ИХ НА ДВЕРНЫХ КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ. И БУДЕТ ТАК : ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕСЬ МОИХ ПОВЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ Я ДАЮ ВАМ СЕГОДНЯ, (ПОСЛУШАЕТЕСЬ), ЛЮБЯ ГОСПОДА БОГА ВАШЕГО, И СЛУЖА ЕМУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВАШИМ И ВСЕЙ ДУШОЙ ВАШЕЙ, ТО ДАМ Я ДОЖДИ ЗЕМЛЕ ВАШЕЙ В СРОК: ДОЖДЬ ПОСЛЕ СЕВА И ДОЖДЬ ПЕРЕД ЖАТВОЙ, — И СОБЕРЁШЬ ТЫ СВОЙ ХЛЕБ, И ВИНО (СДЕЛАЕШЬ) СВОЕ, И МАСЛО СВОИХ ОЛИВ, И ДАМ ТРАВУ НА ПОЛЕ ТВОЕМ ДЛЯ СКОТА ТВОЕГО, И БУДЕШЬ ТЫ ЕСТЬ ДОСЫТА. БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ ВАШИ СЕРДЦА НЕ ПОДДАЛИСЬ СОБЛАЗНУ, ЧТОБЫ НЕ СВЕРНУЛИ ВЫ С ПУТИ И НЕ СТАЛИ СЛУЖИТЬ ДРУГИМ БОГАМ И ПОКЛОНЯТЬСЯ ИМ, ИНАЧЕ РАЗГНЕВАЕТСЯ НА ВАС ГОСПОДЬ И ЗАМКНЕТ НЕБЕСА, И НЕ БУДЕТ ДОЖДЯ, И ЗЕМЛЯ НЕ СТАНЕТ ПРИНОСИТЬ СВОИ ПЛОДЫ. И ИСЧЕЗНЕТЕ ВЫ ВСКОРЕ С ЛИЦА БЛАГОДАТНОЙ ЗЕМЛИ, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ ДАЕТ ВАМ. ПРИМИТЕ ЭТИ МОИ СЛОВА СЕРДЦЕМ ВАШИМ И ДУШОЮ ВАШЕЙ; И ПОВЯЖИТЕ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ ВАШУ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ НАД ГЛАЗАМИ ВАШИМИ И НАУЧИТЕ ИМ СЫНОВЕЙ ВАШИХ, ЧТОБЫ ВСЕ ВЫ ПРОИЗНОСИЛИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, НАХОДЯСЬ В ДОРОГЕ, ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ; И НАПИШИТЕ ИХ НА ДВЕРНЫХ КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ, ЧТОБЫ ВЫ И СЫНОВЬЯ ВАШИ ЖИЛИ В ЭТОЙ СТРАНЕ, ИБО ЭТО ТА СТРАНА, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ ОБЕЩАЛ ДАРОВАТЬ ВАМ, ПОКЛЯВШИСЬ В ТОМ ОТЦАМ ВАШИМ, СТОЛЬ ДОЛГО, КАК ДОЛГО СУЩЕСТВУЮТ НЕБЕСА НАД ЗЕМЛЁЙ. И ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МОШЕ ТАК: ОБРАТИСЬ К СЫНАМ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ ИМ, ЧТОБЫ ДЕЛАЛИ СЕБЕ КИСТИ НА КРАЯХ ОДЕЖДЫ ВО ВСЕХ ПОКОЛЕНИЯХ СВОИХ И ВПЛЕТАЛИ В КАЖДУЮ КИСТЬ НА ТЕХ КРАЯХ ГОЛУБУЮ ШЕРСТЯНУЮ НИТЬ, И БУДУТ У ВАС КИСТИ, ПОСМОТРЕВ НА КОТОРЫЕ , ВЫ БУДЕТЕ ВСПОМИНАТЬ ВСЕ ЗАПОВЕДИ ГОСПОДА И ИСПОЛНЯТЬ ИХ. И НЕ БУДЕТЕ ВЫ БЛУЖДАТЬ, ВЛЕКОМЫЕ СЕРДЦЕМ И ГЛАЗАМИ ВАШИМИ, ПОДОБНО ТОМУ, КАК БЛУЖДАЕТЕ (НЫНЕ), ВЛЕКОМЫЕ ИМИ, — ЧТОБЫ ВЫ ПОМНИЛИ И ИСПОЛНЯЛИ ВСЕ ЗАПОВЕДИ МОИ И (ТОГДА) БУДЕТЕ СВЯТЫ, КАК (ОБЕЩАЛ) ВАШ БОГ. Я, ГОСПОДЬ, — БОГ ВАШ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ВАС ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ ВАШИМ БОГОМ. Я — ГОСПОДЬ, — БОГ ВАШ. ИСТИННО… SHEMA ISRAEL (OYE ISRAEL) +Yaakov Shlisser 
 2. Это называется шофар! На наш праздник Нового года можно услышать шофар! Отличного дня, Антонина!
 3. At present said, THE LORD: I AM ALPHA AND OMEGA.
 4. «Слушай Израиль» — Эта молитва — символ веры в Единого Творца и безоговорочного принятия на себя полной Его власти. Тот, кто молится не в миньяне, начинает со слов: Эль мелех нээман. אל מלך נאמן Следующую фразу произносят в полный голос, прикрыв глаза правой рукой и думая о том, что в ней сформулирована наша готовность принять абсолютную власть Бога. Шма Исраэль, Адонай ЭлоэйнуАдонай эхад! שמע ישראל, יהוה אלהינו יהוה אחד (Шепотом): Барух шем квод малхуто лэ-олам ва-эд. Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем заповедь любить Бога. Вэ-аhавта эт Адонай Элоэха бэ-холь левавха у-вэ-холь нафшеха, у-вэ-холь меодэха. Вэ-айу а-дварим а-эле, ашер Анохи мецавха а-йом аль левавэха, вэ-шинантам ле-ванэха, вэ-дибарта бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрэх, у-вэ-шохбэха, у-вэ-кумэха, у-кшартам лэ-от аль ядэха, вэ-айу летотафот бейн эйнэха у-хтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך, ובכל נשפך, ובכל מאדך: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך: ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עינך: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך: Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем все заповеди и признаем постулат о награде и наказании. Вэ-hайа , им шамоа тишмэу эль мицвотай, ашер Анохи мецавэ этхэм а-йом лэа h ава эт Адонай элоэйхэм у-лэовдо бэ-холь левавхэм у-вэ-холь нафшехэм вэ-натати мтар арцехэм бэ-ито, йорэ у-малькош, вэ-асафта дганэха, вэ-тирошха, вэ-иц h арэха, вэ-натати эсэв бэ-садха ли-вэ h эмтеха вэ-ахалта вэ-савъата, ишамру лахэм пэн-ифтэ левавхэм вэ-сартэм ва-авадтэм элоhим ахэрим вэ-иштахавитэм лаэм, вэ-хара аф Адонай бахэм, вэ-ацар эт а-шамаим вэ-ло иhие матар, вэ-а-адама ло титэн эт йевула, ва-авадтэм мээра ме-аль а-арэц а-това ашер Адонай нотэн лахэм. Вэ-самтэм эт дварай эле аль левавхэм вэ-аль нафшэхэм у-кшартэм отам лэ-от алъ йедхэм вэ-айу лэ-тотафот бейн эйнэйхэм, вэ-лимадтэм отам эт бнейхэм лэдабэр бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрех у-вэ-шохбэха у-вэ-кумэха, ухтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. Лэ-маан ирбу йемэйхэм в-имэй внэйхэм аль hа-адама, ашер нишба Адонай ла-авотэйхэм латэт ла h эм к-имэй h а-шамайим аль ha -арэц. והיה , עם שמע תשמעו אל מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את יהוה אלהיהם ולעבדו, בכל לבבכם, ובכל נשפכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת: השמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחוויתם להם: וחרה אף יהוה בכם, ועצר את השמים, ולא יהיה מטר,והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם: ושמתם את דברי אלה, על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את ביכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתם בדרך, ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ: Перед тем, как начать читать следующий отрывок, следует взять кисти цицит, которые до сих пор были в левой руке, обеими руками и целовать их каждый раз при произнесении слова «кисти», а так же в конце этого отрывка. Произнося слова «посмотрев на которые», надо провести кисти перед глазами. Вайомер Адонай эль Моше лэмор, дабэр эль бнэй Исраэль вэ-амарта алэйhэм, вэ-асу лаhэм цицит аль канфэй вигдейэм лэ-доротам, вэ-натну аль цицит а-канаф птиль тхэлет, вэ-айа лахэм лэ-цицит у-рэитэм ото у-зхартэм эт коль мицвот Адонай ва-аситэм отам, вэ-ло татуру ахарэй левавхэм вэ-ахарэй эйнэйхэм, ашер атэм зоним ахарэй h эм, лэ-маан тизкэру ва-аситэм эт коль мицвотай, ви- h йитем кдошим лэ-элоэйхэм, Ани Адонай элоэйхэм, ашер оцейти этхэм миэрэц Мицраим ли h йот лахэм л-эло h им, Ани Адонай элоэйхэм. Эмет. ויאמר יהוה את משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ומרת אלהם, ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת, וראיתם אתו, וזכרתם את כל מצות יהוה , ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו, ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים לאלהיכם: אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני יהוה אלהיכם: אמת Молитва «Шма» Когда человек молится один, он произносит! Бог, Царь, которому мы вверяем себя! СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ: ГОСПОДЬ — БОГ НАШ, ГОСПОДЬ ОДИН! (Шёпотом): БЛАГОСЛОВЕННО СЛАВНОЕ ИМЯ ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ! ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ВСЕЙ ДУШОЮ СВОЕЙ, И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ, И БУДУТ ЭТИ СЛОВА, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДАЛ ТЕБЕ СЕГОДНЯ, В СЕРДЦЕ ТВОЕМ, И ПОВТОРЯЙ ИХ ДЕТЯМ СВОИМ, И ПРОИЗНОСИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, НАХОДЯСЬ В ДОРОГЕ, ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ; И ПОВЯЖИ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ СВОЮ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ НАД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, И НАПИШИ ИХ НА ДВЕРНЫХ КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ. И БУДЕТ ТАК : ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕСЬ МОИХ ПОВЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ Я ДАЮ ВАМ СЕГОДНЯ, (ПОСЛУШАЕТЕСЬ), ЛЮБЯ ГОСПОДА БОГА ВАШЕГО, И СЛУЖА ЕМУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВАШИМ И ВСЕЙ ДУШОЙ ВАШЕЙ, ТО ДАМ Я ДОЖДИ ЗЕМЛЕ ВАШЕЙ В СРОК: ДОЖДЬ ПОСЛЕ СЕВА И ДОЖДЬ ПЕРЕД ЖАТВОЙ, — И СОБЕРЁШЬ ТЫ СВОЙ ХЛЕБ, И ВИНО (СДЕЛАЕШЬ) СВОЕ, И МАСЛО СВОИХ ОЛИВ, И ДАМ ТРАВУ НА ПОЛЕ ТВОЕМ ДЛЯ СКОТА ТВОЕГО, И БУДЕШЬ ТЫ ЕСТЬ ДОСЫТА. БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ ВАШИ СЕРДЦА НЕ ПОДДАЛИСЬ СОБЛАЗНУ, ЧТОБЫ НЕ СВЕРНУЛИ ВЫ С ПУТИ И НЕ СТАЛИ СЛУЖИТЬ ДРУГИМ БОГАМ И ПОКЛОНЯТЬСЯ ИМ, ИНАЧЕ РАЗГНЕВАЕТСЯ НА ВАС ГОСПОДЬ И ЗАМКНЕТ НЕБЕСА, И НЕ БУДЕТ ДОЖДЯ, И ЗЕМЛЯ НЕ СТАНЕТ ПРИНОСИТЬ СВОИ ПЛОДЫ. И ИСЧЕЗНЕТЕ ВЫ ВСКОРЕ С ЛИЦА БЛАГОДАТНОЙ ЗЕМЛИ, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ ДАЕТ ВАМ. ПРИМИТЕ ЭТИ МОИ СЛОВА СЕРДЦЕМ ВАШИМ И ДУШОЮ ВАШЕЙ; И ПОВЯЖИТЕ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ ВАШУ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ НАД ГЛАЗАМИ ВАШИМИ И НАУЧИТЕ ИМ СЫНОВЕЙ ВАШИХ, ЧТОБЫ ВСЕ ВЫ ПРОИЗНОСИЛИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, НАХОДЯСЬ В ДОРОГЕ, ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ; И НАПИШИТЕ ИХ НА ДВЕРНЫХ КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ, ЧТОБЫ ВЫ И СЫНОВЬЯ ВАШИ ЖИЛИ В ЭТОЙ СТРАНЕ, ИБО ЭТО ТА СТРАНА, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ ОБЕЩАЛ ДАРОВАТЬ ВАМ, ПОКЛЯВШИСЬ В ТОМ ОТЦАМ ВАШИМ, СТОЛЬ ДОЛГО, КАК ДОЛГО СУЩЕСТВУЮТ НЕБЕСА НАД ЗЕМЛЁЙ. И ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МОШЕ ТАК: ОБРАТИСЬ К СЫНАМ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ ИМ, ЧТОБЫ ДЕЛАЛИ СЕБЕ КИСТИ НА КРАЯХ ОДЕЖДЫ ВО ВСЕХ ПОКОЛЕНИЯХ СВОИХ И ВПЛЕТАЛИ В КАЖДУЮ КИСТЬ НА ТЕХ КРАЯХ ГОЛУБУЮ ШЕРСТЯНУЮ НИТЬ, И БУДУТ У ВАС КИСТИ, ПОСМОТРЕВ НА КОТОРЫЕ , ВЫ БУДЕТЕ ВСПОМИНАТЬ ВСЕ ЗАПОВЕДИ ГОСПОДА И ИСПОЛНЯТЬ ИХ. И НЕ БУДЕТЕ ВЫ БЛУЖДАТЬ, ВЛЕКОМЫЕ СЕРДЦЕМ И ГЛАЗАМИ ВАШИМИ, ПОДОБНО ТОМУ, КАК БЛУЖДАЕТЕ (НЫНЕ), ВЛЕКОМЫЕ ИМИ, — ЧТОБЫ ВЫ ПОМНИЛИ И ИСПОЛНЯЛИ ВСЕ ЗАПОВЕДИ МОИ И (ТОГДА) БУДЕТЕ СВЯТЫ, КАК (ОБЕЩАЛ) ВАШ БОГ. Я, ГОСПОДЬ, — БОГ ВАШ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ВАС ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ ВАШИМ БОГОМ. Я — ГОСПОДЬ, — БОГ ВАШ. ИСТИННО… SHEMA ISRAEL (OYE ISRAEL) +Yaakov Shlisser 
 5. SHEMA ISRAEL (OYE ISRAEL): http://youtu.be/82JbnMWKtSE
 6. SHEMA ISRAEL (OYE ISRAEL): http://youtu.be/82JbnMWKtSE
 7. Ам Исраэль , хаи !
 8. Check out this playlist on YouTube:
 9. EL-ELOHIM WE LOVE YOU LORD GOD ALL MIGHTY 
 10. «Слушай Израиль» — Эта молитва — символ веры в Единого Творца и безоговорочного принятия на себя полной Его власти. Тот, кто молится не в миньяне, начинает со слов: Эль мелех нээман. אל מלך נאמן Следующую фразу произносят в полный голос, прикрыв глаза правой рукой и думая о том, что в ней сформулирована наша готовность принять абсолютную власть Бога. Шма Исраэль, Адонай ЭлоэйнуАдонай эхад! שמע ישראל, יהוה אלהינו יהוה אחד (Шепотом): Барух шем квод малхуто лэ-олам ва-эд. Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем заповедь любить Бога. Вэ-аhавта эт Адонай Элоэха бэ-холь левавха у-вэ-холь нафшеха, у-вэ-холь меодэха. Вэ-айу а-дварим а-эле, ашер Анохи мецавха а-йом аль левавэха, вэ-шинантам ле-ванэха, вэ-дибарта бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрэх, у-вэ-шохбэха, у-вэ-кумэха, у-кшартам лэ-от аль ядэха, вэ-айу летотафот бейн эйнэха у-хтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך, ובכל נשפך, ובכל מאדך: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך: ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עינך: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך: Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем все заповеди и признаем постулат о награде и наказании. Вэ-hайа , им шамоа тишмэу эль мицвотай, ашер Анохи мецавэ этхэм а-йом лэа h ава эт Адонай элоэйхэм у-лэовдо бэ-холь левавхэм у-вэ-холь нафшехэм вэ-натати мтар арцехэм бэ-ито, йорэ у-малькош, вэ-асафта дганэха, вэ-тирошха, вэ-иц h арэха, вэ-натати эсэв бэ-садха ли-вэ h эмтеха вэ-ахалта вэ-савъата, ишамру лахэм пэн-ифтэ левавхэм вэ-сартэм ва-авадтэм элоhим ахэрим вэ-иштахавитэм лаэм, вэ-хара аф Адонай бахэм, вэ-ацар эт а-шамаим вэ-ло иhие матар, вэ-а-адама ло титэн эт йевула, ва-авадтэм мээра ме-аль а-арэц а-това ашер Адонай нотэн лахэм. Вэ-самтэм эт дварай эле аль левавхэм вэ-аль нафшэхэм у-кшартэм отам лэ-от алъ йедхэм вэ-айу лэ-тотафот бейн эйнэйхэм, вэ-лимадтэм отам эт бнейхэм лэдабэр бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрех у-вэ-шохбэха у-вэ-кумэха, ухтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. Лэ-маан ирбу йемэйхэм в-имэй внэйхэм аль hа-адама, ашер нишба Адонай ла-авотэйхэм латэт ла h эм к-имэй h а-шамайим аль ha -арэц. והיה , עם שמע תשמעו אל מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את יהוה אלהיהם ולעבדו, בכל לבבכם, ובכל נשפכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת: השמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחוויתם להם: וחרה אף יהוה בכם, ועצר את השמים, ולא יהיה מטר,והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם: ושמתם את דברי אלה, על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את ביכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתם בדרך, ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ: Перед тем, как начать читать следующий отрывок, следует взять кисти цицит, которые до сих пор были в левой руке, обеими руками и целовать их каждый раз при произнесении слова «кисти», а так же в конце этого отрывка. Произнося слова «посмотрев на которые», надо провести кисти перед глазами. Вайомер Адонай эль Моше лэмор, дабэр эль бнэй Исраэль вэ-амарта алэйhэм, вэ-асу лаhэм цицит аль канфэй вигдейэм лэ-доротам, вэ-натну аль цицит а-канаф птиль тхэлет, вэ-айа лахэм лэ-цицит у-рэитэм ото у-зхартэм эт коль мицвот Адонай ва-аситэм отам, вэ-ло татуру ахарэй левавхэм вэ-ахарэй эйнэйхэм, ашер атэм зоним ахарэй h эм, лэ-маан тизкэру ва-аситэм эт коль мицвотай, ви- h йитем кдошим лэ-элоэйхэм, Ани Адонай элоэйхэм, ашер оцейти этхэм миэрэц Мицраим ли h йот лахэм л-эло h им, Ани Адонай элоэйхэм. Эмет. ויאמר יהוה את משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ומרת אלהם, ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת, וראיתם אתו, וזכרתם את כל מצות יהוה , ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו, ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים לאלהיכם: אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני יהוה אלהיכם: אמת Молитва «Шма» Когда человек молится один, он произносит! Бог, Царь, которому мы вверяем себя! СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ: ГОСПОДЬ — БОГ НАШ, ГОСПОДЬ ОДИН! (Шёпотом): БЛАГОСЛОВЕННО СЛАВНОЕ ИМЯ ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ! ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ВСЕЙ ДУШОЮ СВОЕЙ, И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ, И БУДУТ ЭТИ СЛОВА, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДАЛ ТЕБЕ СЕГОДНЯ, В СЕРДЦЕ ТВОЕМ, И ПОВТОРЯЙ ИХ ДЕТЯМ СВОИМ, И ПРОИЗНОСИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, НАХОДЯСЬ В ДОРОГЕ, ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ; И ПОВЯЖИ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ СВОЮ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ НАД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, И НАПИШИ ИХ НА ДВЕРНЫХ КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ. И БУДЕТ ТАК : ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕСЬ МОИХ ПОВЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ Я ДАЮ ВАМ СЕГОДНЯ, (ПОСЛУШАЕТЕСЬ), ЛЮБЯ ГОСПОДА БОГА ВАШЕГО, И СЛУЖА ЕМУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВАШИМ И ВСЕЙ ДУШОЙ ВАШЕЙ, ТО ДАМ Я ДОЖДИ ЗЕМЛЕ ВАШЕЙ В СРОК: ДОЖДЬ ПОСЛЕ СЕВА И ДОЖДЬ ПЕРЕД ЖАТВОЙ, — И СОБЕРЁШЬ ТЫ СВОЙ ХЛЕБ, И ВИНО (СДЕЛАЕШЬ) СВОЕ, И МАСЛО СВОИХ ОЛИВ, И ДАМ ТРАВУ НА ПОЛЕ ТВОЕМ ДЛЯ СКОТА ТВОЕГО, И БУДЕШЬ ТЫ ЕСТЬ ДОСЫТА. БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ ВАШИ СЕРДЦА НЕ ПОДДАЛИСЬ СОБЛАЗНУ, ЧТОБЫ НЕ СВЕРНУЛИ ВЫ С ПУТИ И НЕ СТАЛИ СЛУЖИТЬ ДРУГИМ БОГАМ И ПОКЛОНЯТЬСЯ ИМ, ИНАЧЕ РАЗГНЕВАЕТСЯ НА ВАС ГОСПОДЬ И ЗАМКНЕТ НЕБЕСА, И НЕ БУДЕТ ДОЖДЯ, И ЗЕМЛЯ НЕ СТАНЕТ ПРИНОСИТЬ СВОИ ПЛОДЫ. И ИСЧЕЗНЕТЕ ВЫ ВСКОРЕ С ЛИЦА БЛАГОДАТНОЙ ЗЕМЛИ, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ ДАЕТ ВАМ. ПРИМИТЕ ЭТИ МОИ СЛОВА СЕРДЦЕМ ВАШИМ И ДУШОЮ ВАШЕЙ; И ПОВЯЖИТЕ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ ВАШУ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ НАД ГЛАЗАМИ ВАШИМИ И НАУЧИТЕ ИМ СЫНОВЕЙ ВАШИХ, ЧТОБЫ ВСЕ ВЫ ПРОИЗНОСИЛИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, НАХОДЯСЬ В ДОРОГЕ, ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ; И НАПИШИТЕ ИХ НА ДВЕРНЫХ КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ, ЧТОБЫ ВЫ И СЫНОВЬЯ ВАШИ ЖИЛИ В ЭТОЙ СТРАНЕ, ИБО ЭТО ТА СТРАНА, КОТОРУЮ ГОСПОДЬ ОБЕЩАЛ ДАРОВАТЬ ВАМ, ПОКЛЯВШИСЬ В ТОМ ОТЦАМ ВАШИМ, СТОЛЬ ДОЛГО, КАК ДОЛГО СУЩЕСТВУЮТ НЕБЕСА НАД ЗЕМЛЁЙ. И ГОСПОДЬ СКАЗАЛ МОШЕ ТАК: ОБРАТИСЬ К СЫНАМ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ ИМ, ЧТОБЫ ДЕЛАЛИ СЕБЕ КИСТИ НА КРАЯХ ОДЕЖДЫ ВО ВСЕХ ПОКОЛЕНИЯХ СВОИХ И ВПЛЕТАЛИ В КАЖДУЮ КИСТЬ НА ТЕХ КРАЯХ ГОЛУБУЮ ШЕРСТЯНУЮ НИТЬ, И БУДУТ У ВАС КИСТИ, ПОСМОТРЕВ НА КОТОРЫЕ , ВЫ БУДЕТЕ ВСПОМИНАТЬ ВСЕ ЗАПОВЕДИ ГОСПОДА И ИСПОЛНЯТЬ ИХ. И НЕ БУДЕТЕ ВЫ БЛУЖДАТЬ, ВЛЕКОМЫЕ СЕРДЦЕМ И ГЛАЗАМИ ВАШИМИ, ПОДОБНО ТОМУ, КАК БЛУЖДАЕТЕ (НЫНЕ), ВЛЕКОМЫЕ ИМИ, — ЧТОБЫ ВЫ ПОМНИЛИ И ИСПОЛНЯЛИ ВСЕ ЗАПОВЕДИ МОИ И (ТОГДА) БУДЕТЕ СВЯТЫ, КАК (ОБЕЩАЛ) ВАШ БОГ. Я, ГОСПОДЬ, — БОГ ВАШ, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ВАС ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ ВАШИМ БОГОМ. Я — ГОСПОДЬ, — БОГ ВАШ. ИСТИННО… SHEMA ISRAEL (OYE ISRAEL) +Yaakov Shlisser 
 11. CIRCUS LAND & SUS ESTRELLAS LA MEJOR OPCION PARA FESTEJAR A TODOS LOS REYES DEL HOGAR
 12. Amen.
 13. Ameh
 14. Народ Израиля жив и будет жить!!!
 15. SHALOM FROM SERBIJA LONG LIVE IZRAEL
 16. Shalom Israel!!!! Shema Israel! ADONAI ELOHAYNU,ADONAI ECHAD!! shalom from BRASIL!!
 17. ISRAEL I LOVE YOU !!! EVERY SINGLE JEW IN THE WORLD I LOVE YOU !!! TRULY A SUPERNATURAL LOVE....A GIFT FROM YHWH !!! SOME HAVE HATE A GIFT FROM THE ABYSS
 18. Cuál mandamiento es el primero de todos?”. Jesús contestó: “El primero es: ‘Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas’. El segundo es este: ‘Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo’. No hay otro mandamiento mayor que estos”. El escriba le dijo: “Maestro, bien dijiste de acuerdo con la verdad: ‘Uno Solo es Él, y no hay otro fuera de Él’; y esto de amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y esto de amar al prójimo como a uno mismo, vale mucho más que todos los holocaustos y sacrificios”. Ante aquello, Jesús, discerniendo que había contestado (inteligentemente, le dijo: “No estás lejos del reino de Dios”. (Marcos 12:28-34 אחד המנהיגים היהודיים שעמד שם נוכח כי ישוע השיב כהלכה, ולכן שאל אותו: "מהי המצווה החשובה ביותר?" ישוע השיב: "'שמע ישראל, יהוה אלוהינו, יהוה אחד! ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך.' המצווה השנייה היא: 'ואהבת לרעך כמוך.' מצוות אלה הן החשובות ביותר!" השואל המשיך: "רבי, אתה צודק. באמת יש רק אלוהים אחד ואין אחר מלבדו. אני יודע שחשוב יותר לאהוב את אלוהים בכל לבי, הבנתי וכוחי, ולאהוב אנשים אחרים כמו את עצמי, מאשר להקריב כל מיני קרבנות בבית-המקדש." ישוע ראה שהאיש דיבר בחוכמה, ולכן אמר לו: "אתה קרוב מאוד למלכות אלוהים!" לאחר מכן לא העז איש לשאול אותו יותר שאלות. הבשורה על-פי מרקוס 12:28-34
 19. islamic melody
 20. Bendito sea el nombre de Adonai y bendito sean sus hijos de Israel!!!
 21. "Los que confían en Dios son como el monte Sión, que nadie puede moverlo, !Permanecerán para siempre! Las montañas protegen a Jerusalén, y Dios protege a Israel ahora y siempre." Salmo 125: 1
 22. Shema Israel . toque de Shofar .